La enseñanza de las Matemáticas en Secundaria mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos

Autor: Benjumeda Muñoz, Francisco Javier
Emisión: Mayo 2022
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos; Matemáticas; Innovación educativa; Secundaria.

Project-based learning for teaching mathematics in Secondary School.

Keywords: Project-Based Learning; Mathematics; Educational innovation; Secondary school.

A través de la seva experiència i la presentació del web ABP Mates, l’autor pretén aportar informació, idees i materials per donar a conèixer amb detall una proposta concreta d’aplicació de l’Aprenentatge basat en Projectes. Es pretén promoure el canvi de mentalitat que requereixen aquests models educatius, mostrant exemples reals que poden donar lloc a experiències que reverteixen positivament en la motivació i implicació de l’alumnat i el professorat a l’hora d’aplicar aquesta metodologia. A més, a través del portal, s’ofereix al professorat en general, i de matemàtiques principalment, una àmplia gamma de continguts, eines, materials i recursos avalats per l’experiència de la seva implementació a l’aula i diferents investigacions acompanyats per professorat universitari.